User login

Om listan på leverantörer

Företag i listan uppfattar vi som seriösa och kan leverera produkter som fungerar som det står i specifikationen. Informationen handlar om de mervärden som företagen ger till sina slutkunder avseende service och kvalitet på dokumentation och eget kvalitetsarbete. Det senare har vi poängsatt på en skala 1-5.

 
Parameter Beskrivning

Relation

Avser relationen till slutkunden (fastighetsägaren).

Support

Genom vilka kanaler som fastighetsägare kan komma i kontakt med tillverkaren.
Serviceorganisationen*

Vanligen är det ett entreprenörsnätverk men det finns även företag med egna organisationer.

Omfattning serviceavtal*

Lägstanivån är periodisk kontroll av funktioner sedan ökar kvalitet på servicen med uppgifter som kontrollmätning och analys samt förmåga att åtgärda mer komplicerade fel. 

Dokumentation egenkontroll

Kvalitet på användarinstruktionerna och information om uppgifterna som ingår i egenkontrollen av anläggningen. (1-5)

Dokumentation teknisk funktion

Kvalitet på den tekniska beskrivningen av anläggningen, dels kopplat till egenkontrollen och verksamhetsutövarens ansvar och dels som underlag för service och felsökning. (1-5)

Dokumentation installationsanvisningar Kvalitet på installationsanvisningarna. (1-5)
Utbildning entreprenörer Utbildningsprogram och certifiering av entreprenörer. (1-5)
Egen miljöarbete I enlighet med standard ISO14000 eller på annat sätt. (1-5)

*) Notera att behovet av service varierar stort mellan olika avloppstyper, minireningsverk och andra "aktiva" avloppssystem har ett stort behov medan "passiva" system oftast bara behöver tillsyn (egenkontroll).

 

Övrigt att fundera på inför köpet av en avloppsanlägning

Tillverkarna eller de svenska representanter för utländska tillverkare, ska gärna ha funnits på marknaden ett tag och att det är sannolikt att de finns kvar på marknaden imorgon. Att företaget är lönsamt är därför en parameter man kan titta på. Självklart måste ny teknik och nya aktörer få möjlighet att komma in men sanningen är den att de produkter som idag finns på marknaden är beprövad teknik - om än med variationer. Den stora skillnaden i kvalitet när det gäller olika leverantörer ligger mer i förmåga att leverera service, support och affärsmässighet.
 
Ambitionen är att skapa en lista företag som uppfyller de kriterier vi tycker man kan ställa på en seriös aktör. Kretsloppsbolaget tar inte ansvar för kvaliteten på tjänsterna och produkterna från de företag som finns med på webbplatsen. Vårt viktigaste råd till fastighetsägarna är att lita på sin egen förmåga att bedöma produkter och leverantörer. Det finns mycket som kan gå fel och som köpare är det bra om man noga sätter sig in och förstår vad som ingår i leveransen.
 
När det gäller entreprenörerna ska även de gärna varit etablerade ett tag och gärna tänka långsiktigt men ännu viktigare är att de är utbildade och certifierade på de produkter de levererar. Den erfarne entreprenören kan ofta referera till tidigare installationer och det är bra om de också utför service på anläggningen och kan leverera förbrukningsmaterial. Entreprenören som är nyckeln till det lyckade avloppsprojektet.