User login

Bioreningsverk - Fosforfilter

Ett minireningsverk är ett aktivt system med alla reningssteg inrymda i en och samma yttre tank. De har också en mer avancerad teknik för rening där vattnet hanteras i olika processteg och pumpas mellan olika bassänger inne i verket. Till skillnad från minireningsverk med kemisk rening använder den här typen en fosforfälla som absorberar fosforn. Det är ett basiskt material med förmåga att absorbera fosfor, oftast en bränd kalk med högt ph-värde. Över tiden sjunker ph-värdet och förmågan att absorbera upphör när värdet understiger ph9 och materialet måste ersättas.
 
Om minireningsverket sköts om och servas regelbundet är vattnet som kommer ut av “badvattenkvalitet”. Men ett minireningsverk är en avancerad maskin och ingen fastighetsägare ska lämnas utan hjälp och därför är det viktigt att det finns ett serviceavtal.
 
Kalken kan sedan användas som jordförbättrande material, lantbrukare kalkar sina åkrar för att motverka försurning och om det också innehåller växtnäring (fosfor) borde detta vara en bra kretsloppslösning. Tyvärr saknas det idag idag generellt sett system för återföringen, trots påstående att sådana existerar.
 
 
 

Skötsel

  • Regelbunden egenkontroll (läs tillverkarens skötselanvisningar) och föra loggbok
  • Regelbunden slamtömning (ska utföras av proffs)
  • Utbyte av material i fosforfällan (ingår i servicekontraktet)
  • Det finns fastigheter där man måste pumpa vattnet, även dessa behöver kontrolleras regelbundet
  • Kontrollera att locket till slamavskiljaren är låst (tänk på barnen)